Dé Céadaoin, 13 Márta 2019 00:00

Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí Overview

Glacann Coiste an Choláiste leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol an choláiste agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile an choláiste. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi 'Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Iarbhunscoileanna na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an polasaí seo a leanas maidir le caomhnú leanaí aontaithe ag Coiste Choláiste Laichtín

1. Tá glactha ag Coiste Choláiste Laichtín le 'Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile': 'Tús Áite do Leanaí'/ 'Ár nDualgas Cúraim' / 'Child Protection and Welfare Practice Handbook', na Roinne agus déanfar a gcur i bhfeidhm go hiomlán, gan athrú gan leasú, mar chuid den pholasaí ginearálta maidir le caomhnú leanaí.

2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA): Príomhoide

3. An Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe (Leas-DIA): Príomhoide Tanaisteach/múinteoir sinsireach.

4. I ndáil le polasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht de chuid Choláiste Laichtín, cloífear leis na prionsabail seo a leanas den dea-chleachtas maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí:

Déanfaidh an coláiste:

  • glacadh leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí, gan bheann ar aon cheist eile
  • comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le caomhnú leanaí agus cúrsaí leasa leanaí
  • gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d'fhonn an dóigh go dtarlódh dochar nó tionóisc do leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul i mbaol nach gá a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go gcuirfí droch-úsáid nó faillí ina leith
  • gnás ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí a spreagadh a bheith rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí
  • meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí caomhnaithe leanaí.

Cloífidh an coláiste leis na prionsabail thuas freisin i ndáil le haon scoláire fásta lena mbaineann soghontacht speisialta.

Website built and maintained by: Echo Media

Get In Touch

If you would like to know more, please contact us directly

What People Say About Us

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…